VOP

Přehled obchodních podmínek holdingu Felbermayr

Felbermayr Transport- und Hebetechnik, spol.s r.o.

http://felbermayr.cc/fileadmin/user_upload/icons/icon-download-blau.png 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG


1. Obecná ustanovení

Všechny smluvní vztahy vzniklé v souvislosti s obchodní činností Felbermayr Transport- und Hebetechnik, spol. s.r.o., (dále jen „Společnost“) se řídí výhradně těmito všeobecných obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). Od VOP se lze odchýlit jen na základě výslovného ujednání smlouvy vylučující užití některého z ustanovení VOP.

VOP pak současně zapracovávají i obchodní zvyklosti užívané v oblasti předmětu podnikání Společnosti, a je nutno k nim taktéž i z tohoto důvodu přihlížet. VOP současně představují i vykládací pravidla, přičemž uzavření smluvního vztahu se Společností je projevem vůle směřujícím též k jejich použití jako obchodních zvyklostí a vykládacích pravidel.

Zvláštní ustanovení těchto VOP se vztahují na právní vztahy vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb v dopravě (dodávky pracovních plošin, vysokozdvižných vozíků a jeřábů apod.), poskytování skladovacích prostor, služeb spočívajících v manipulaci s nákladem a technickými činnostmi v dopravě, zajišťování nákladní železniční, silniční a vodní dopravy. 

Pro případ existence opakujících se obchodních vztahů – „Dlouhodobá obchodní spolupráce“, jsou smluvní strany povinny tyto obchodní vztahy přizpůsobit aktuálnímu znění VOS v rámci sjednávání jednotlivých obchodních závazků.

Užívá-li se v těchto obchodních podmínkách pojmu „smluvní strana“, má se tím na mysli strana závazku ze smlouvy uzavřené se Společností dle těchto obchodních podmínek, tj. objednatel služby u Společnosti. 

Služby Společnosti jsou poskytovány 

a) Ve formě nájmu dopravních prostředků, strojů a zařízení a právních vztahů obdobných, resp. bez zajištění obsluhy anebo s obsluhou, přičemž Společnost zajišťuje jakožto provozce dále dokumentaci potřebnou k provozu a dalšímu řádnému užívání předmětu takového závazku (návod k obsluze, varovná oznámení apod.). Odpovědnost Společnosti je omezena jen na zajištění způsobilosti předmětu takového závazku ke sjednanému účelu. 
b) Dále pak ve formě smlouvy o dílo a obdobných smluvních vztahů, přičemž je obligatorním závazkem Společnosti na vlastní nebezpečí, není-li dohodnuto jinak, zhotovit zadané dílo dle dispozice smluvní strany, která je objednatelem.

2. Návrh na uzavření smlouvy a pořadí návrhů (objednávek) 

Smlouva může být uzavřena na základě návrhu (Objednávky) Smluvní strany, jejíž platnost může být omezena nejméně na dobu 14 dní ode dne jejího doručení Společnosti a považuje se za platně uzavřenou doručením Potvrzení objednávky pověřeným zaměstnancem Společnosti, tj. osobou, která je statutárním orgánem Společnosti nebo prokuristou Společnosti. Potvrzení objednávky musí být výslovné. Dodatečné doplnění podmínek Objednávky Společností se považuje za nový návrh a k platnému uzavření smlouvy dojde až následným vyjádřením souhlasu Smluvní stranou, přičemž za projev vůle dle této věty se považuje i započetí plnění ze strany Smluvní strany podle takto doplněné Objednávky anebo přijetí plnění Společnosti Smluvní stranou bez výhrad. 

Právní jednání (Objednávku a její Potvrzení, případně dodatečné podmínky Objednávky doplněné Společností) lze činit také komunikačními prostředky na dálku (prostřednictvím faxu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě) a podmínkou jeho platnosti podle smlouvy je doručení jeho písemného vyhotovení Společnosti prostřednictvím držitele poštovní licence anebo osobně v totožném znění, v jakém byl učiněn na dálku. Podmínka platnosti takového právního jednání je splněna také v případě, že Společnost započne dle Objednávky a Potvrzení plnit Smluvní straně bez ohledu na doručení dle předchozí věty. Společnost však není povinna plnit smluvní straně na základě podmínek dojednaných jinak než dle tohoto ustanovení. 

Smluvní strana nese náklady, které Společnosti dodatečně po uzavření smlouvy a dohodnutí ceny vzniknou, nemohla-li Společnost o těchto nákladech při vynaložení náležité odborné péče vědět, nebo nebyla-li na možnost vzniku takových nákladů Společnost v Objednávce výslovně Smluvní stranou upozorněna. 

Společnost zajistí veškerá úřední povolení, osvědčení nebo potvrzení, je-li jich k plnění poskytovaném Společností zapotřebí. Je povinností Smluvní strany si ověřit správnost takto zajištěného úředního povolení, osvědčení nebo potvrzení, jinak odpovídá za škodu, která v této souvislosti vznikne Společnosti, nebo třetí straně. Společnost neodpovídá za škodu, která Smluvní straně případně v této souvislosti vznikla.
Není-li dohodnuto jinak, je cena za plnění poskytované Společností nebo způsob jejího výpočtu podle smlouvy určena v Potvrzení objednávky Společností, nemá-li k tomu Smluvní strana námitek. Námitky dle předchozí věty musí Smluvní strana doručit Společnosti nejpozději v den následující po doručení Potvrzení objednávky, jinak se k nim pro účely uzavření smlouvy nepřihlíží. Součástí ceny dle tohoto ujednání nejsou náklady, které Společnosti vzniknou ze zákona v souvislosti s obstaráním plnění podle smlouvy (jako jsou správní, či soudní poplatky, poplatky za užívání veřejného prostranství, náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním bezpečnosti práce, a jiných povinností vyplývajících z právních předpisů). 

Společnost má právo odstoupit od smlouvy pro případ, že plnění se stane nemožným z důvodu překážky závisející ve vydání úředního povolení, osvědčení nebo potvrzení. 

Po dobu trvání správního řízení, v němž má dojít k vydání úředního povolení, osvědčení nebo potvrzení, lhůty k plnění stanovení podle smlouvy neběží. 

Společnost neodpovídá za škodu vzniklou Smluvní straně nebo třetí straně z důvodu překážky závisející ve vydání úředního povolení, osvědčení nebo potvrzení, nevznikla-li taková překážka hrubou nedbalostí nebo úmyslně ze strany Společnosti. 

Smluvní strana je po uzavření smlouvy povinna přijmout nabízenou službu Společností v rozsahu, v jakém je nabízena a dohodnuta. Poskytnutí pouze dílčího nebo částečného plnění nabízené služby Společností je nepřípustné, není-li dohodnuto jinak. Společnost je povinna poskytnout dílčí nebo částečné plnění nabízené služby jen, je-li to zvlášť dohodnuto a jedná se o plnění technicky uskutečnitelné bez nutnosti vynaložit na jeho splnění zvýšené náklady. 

3. Ceny za služby a způsob jejich výpočtu

Ceny jsou Společností určovány na základě obecných poznatků o daném druhu služby a požadavků Smluvní strany specifikované v Objednávce. Je na Smluvní straně, aby Společnosti oznámila rozhodné skutečnosti mající vliv na plnění Společností již v Objednávce, resp. před jejím Potvrzením, jinak nese náklady Společnosti vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Těmito skutečnostmi se rozumí zejména okolnosti týkající se místa plnění, vlastnosti staveniště a stavby, na němž má být Společností poskytováno plnění, zvláštním podmínkám kladeným na přepravu do místa plnění. Pro tyto účely, je-li to účelné je Smluvní strana povinna zajistit prohlídku místa plnění zástupcem Společnosti. 

Společnost bude pro každý jednotlivý případ zvlášť fakturovat všechny hotové výdaje uskutečněné v průběhu získávání úředních a jiných povolení. Totéž platí pro zpracování Objednávek, u kterých nelze časové prodlení shledat k tíži Společnosti. Změny místa, času a doby trvání zpracování Objednávky, změny místa určení, a předpisů oficiálních postupů má za následek odpovídající fakturaci, včetně případů jakýchkoliv sjednaných paušálních částek. Dodavatel je oprávněn fakturovat příplatky dle aktuálních (skutečných) hmotnostních jednotek, resp. rozměrů a dalších charakteristik, pokud tím došlo k odchýlení se od informací Smluvní strany zadaných v Objednávce. V případě změny rozsahu poskytovaných služeb, resp. v případě následně určených příkazů nebo v průběhu poskytování plnění musí být Společnosti poskytnuta náhrada, a to i v případech paušálních cenových ujednání.

4. Důsledky prodlení

Došlo-li k prodlení s poskytnutím plnění Společnosti z důvodů ležících na straně Smluvní strany, je Společnost vždy oprávněna fakturovat dodatečné náklady vzniklé následkem takového prodlení. Bylo-li však prodlení s poskytnutím plnění Společnosti způsobeno důvody ležícími na straně Společnosti, je Smluvní strana povinna nejdřív vyzvat Společnost ke splnění sjednané povinnosti a stanovit k tomu přiměřenou dodatečnou lhůtu, jinak případné nároky Smluvní strany v důsledku prodlení Společnosti nevzniknou. 

Veškeré nároky na náhradu škody způsobené jako následky prodlení, zejména smluvní pokuty a další smluvené sankce, mohou být po Společnosti vymáhány pouze tehdy, pokud Smluvní strana výslovně a prokazatelně upozornila na tyto následky prodlení v Objednávce adresované Společnosti, včetně výše plnění těchto následků. Pokud Smluvní strana na následky prodlení a výše plnění těchto následků dle předchozí věty výslovně, resp. prokazatelně neupozornila, jsou tyto následky vyloučeny, ledaže Společnost jednala v úmyslu, či v hrubé nedbalosti. V každém případě lze nároky z titulu následků prodlení uplatnit pouze v přiměřené lhůtě, nejvýše jednoho měsíce, ode dne vzniku prodlení.

Veškeré další nároky vzniklé následkem prodlení Společnosti, vyjma škod na zdraví osob, jsou výslovně vyloučeny; není-li náhrada škody vyloučena dle předchozího ujednání s ohledem na kogentní ustanovení zákona, jsou takové nároky na náhradu škody omezeny do výše pojistného plnění sjednaného ke krytí náhrady škody vzniklé následkem daného porušení povinnosti.

V případě prodlení Smluvní strany s  plněním peněžité povinnosti je Společnost oprávněna požadovat též veškeré příslušenství, zejména úrok z prodlení ve výši určené dle občanskoprávních předpisů, nejméně však ve výši 10 % p.a. za dobu prodlení z dlužné částky, náklady spojené s uplatněním svých nároků a výdaje vynaložené na náhradu mimosoudních řešení sporů. 

5. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strana je oprávněna odstoupit pouze ze závažných důvodů, které jsou sjednány písemně, a pokud Společnost nesplnila svou povinnost, ani přes přiměřenou dodatečnou lhůtu (viz. čl. 4.1 VOP), a pokud toto prodlení Společnosti není způsobeno třetí stranou (osobou).

Pokud v průběhu poskytování služby vzniknou nebo vyjdou najevo okolnosti, které představují značné obtíže, nebo poskytnutí služby by mohlo znamenat riziko vzniku škody třetím osobám, resp. jejich zdraví nebo majetku, nebo je pravděpodobné, že k takovým okolnostem, či riziku dojde, je Společnost oprávněna odstoupit od smlouvy, nebo pozastavit plnění, a to do doby, dokud Smluvní strana tyto obtíže, okolnosti, či rizika neodstraní, a to i za situace, pokud veškeré nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, resp. by v důsledku toho nebyla poskytnuto plnění v řádném termínu (tj. včas). V takovém případě je Společnost oprávněna fakturovat Smluvní straně za služby poskytnuté do té doby, a to bez ohledu na typ smluvního závazku a ujednání o provádění fakturace. Smluvní straně budou fakturovány též prostoje, a i v případě paušálního cenového ujednání.

Vedle uvedeného je Společnost oprávněna odstoupit od smlouvy, nebo pozastavit plnění, pokud Smluvní strana neuhradila svůj peněžitý závazek řádně a včas, byť by plynul z jiného smluvního vztahu Smluvní strany vůči Společnosti. To platí i v případě, že byl proti Smluvní straně podán návrh dle insolvenčního zákona (z. č. 182/2006 Sb.).

Pokud Společnost odstoupila od smlouvy či pozastavila plnění, tak následujícím dnem se stává splatným cena za plnění poskytnutého Společností, a to v poměrné výši k celkově dohodnutému rozsahu plnění; právo na uplatnění dalších nároků tím není dotčeno.

6. Odpovědnost

Společnost je odpovědná za všechny přímé škody související s poskytováním služeb do té míry, že taková škoda je způsobena v důsledku hrubé z nedbalosti nebo úmyslného jednání na straně Společnosti nebo třetí strany, poskytující za Společnost plnění (subdodavatel); odpovědnost za nevědomou nedbalost, či za jednání bez zavinění je vyloučena. Společnost rovněž neodpovídá za náhodu, vyšší moc; rovněž neodpovídá za následné škody, náhradu ušlého zisku, za škodu v důsledku ztráty zájmu a za škody související s nároky nároky. Žádnou odpovědnost však nelze přiznat za škodu, která vznikla v důsledku záchranných prací.

Pro účely stanovení odpovědnosti, ať za škodu nebo jiné nároky vzniklé následkem porušení odpovědnosti, nelze žádného instruktora, spojaře, koordinátora a další osoby zaměstnané Smluvní stranou považovat za osoby sjednané Společností (subdodavatel) nebo osoby plnící za Společnost. Zaměstnanci nebo jinak smluvně zavázané osoby, jejichž prostřednictvím Smluvní strana poskytuje plnění, resp. pracovníci zaúkolovaní stavebním dozorem a koordinátoři se nepovažují za osoby poskytující plnění za Společnost.

Společnost není též odpovědná za poskytnuté konzultace a informace, se kterými nebyla zvlášť obeznámena v písemné podobě.

Smluvní strana je srozuměna s tím, že pro crane-hosting práce je nutno opatřit tzv. pojistnou smlouvu crane-hook-load. Společnost opatří pojistnou smlouvu goods-hosting na náklady a žádost Smluvní strany. Statuty (předpisy) regulující tyto smlouvy a tarify jsou dostupné u Společnosti. Pro případ, že Smluvní strana uzavře samostatně takovou pojistnou smlouvu, je Smluvní strana povinna s pojistitelem sjednat pro Společnost osvobození od práva na odvolání (knock-for-knock prominutí). V každém případě, Smluvní strana je povinna Společnosti písemně sdělit hodnotu zboží, které má být zvednuto nebo přepravováno, převyšuje-li částku 75.000,- EUR. Neposkytnutí těchto údajů, nebo nesprávné poskytnutí dat, resp. v případě nezdaru získání pojistného krytí představuje v každém případě spoluzavinění z nedbalosti na straně Smluvní strany v souladu s ust. § 2918 občanského zákoníku atp. Smluvní strana není oprávněna uplatnit nároky z vadného plnění, v žádném případě slevu na ceně, stejně jako nárok z vad spočívající v poskytnutí plnění zdarma, připouští-li takový nárok právní předpis, ani odstoupit od smlouvy. Smluvní strana je povinna poskytnout společnost dodatečnou přiměřenou lhůtu k odstranění, nebo nahrazení vad. V tomto rozsahu, pokud to neodporuje kogentním ustanovením zákona, a dále též v každém případě nevědomé nedbalosti, jsou vyloučeny nároky z titulu odpovědnosti za vady a odpovědnost z titulu náhrady škody. To platí obdobně též pro následné škody způsobených důsledkem vad plnění a pro smluvní vztahy, u nichž se má uplatnit ochrana třetí strany (osoby). Pro tuto otázku je Smluvní strana povinna zavázat své smluvní partnery (třetí osoby) k vyloučení odpovědnosti Společnosti dle předchozí věty. Odpovědnost Společnosti je dále omezena na výši pojistného plnění dle pojistné smlouvy, přičemž výši tohoto pojistného plnění Společnost sdělí k dotazu Smluvní strany kdykoliv.

Rozsah odpovědnosti uvedený v těchto VOP se vztahuje také na mimosmluvní závazky. Pověřený subdodavatelé Společnosti a všichni její pracovníci zapojení do provádění pokynů se mohou rovněž dovolávat omezení odpovědnosti dle tohoto omezení.

Smluvní strana se zavazuje písemně oznámit, a to bez zbytečného odkladu, veškeré škody způsobené poskytováním plnění Společností. Smluvní strana je povinna přesně uvést skutečnosti a okolnosti, a to ve lhůtě tří dnů od vzniku škody. Společnost je povinna přijmout písemné zprávy, pokud se tyto vztahují k poškozením nezjistitelných zvenčí a tato zpráva byla oznámena neprodleně po zjištění tohoto poškození; nejpozději však do sedmi dnů ode dne ukončení, resp. pozastavení poskytování služeb.

7. Vyřízení objednávky (Realizace služby – objednávky)

Bez souhlasu Společnosti není Smluvní strana oprávněna udělovat zaměstnancům Společnosti a jiným Společností přímo pověřeným osobám pokyny, kterými by docházelo k změně původní objednávky Smluvní strany, zejména ohledně typu, způsobu a rozsahu vyřizované objednávky, s výjimkou poskytování jeřábů.

Výlučně smluvní strana je odpovědna za škodu způsobenou osobami, které nepřináležejí Společnosti v průběhu poskytování plnění (služby); což se vztahuje zejména na škodu zapříčiněnou a způsobenou v důsledku přepravy a jednání posádky, jeřábníka nebo řidiče dopravního prostředku (kamionu), anebo v důsledku pokynů jim udělených (např. pohyb jeřábu s pomocí průvodce za snížené viditelnosti, spojařů, či pokyny stavbyvedoucího, pokyny udělené řidiči dopravního prostředku (kamionu), či řidiči jeřábu apod.).

Při zadání Objednávky je Smluvní strana povinna úplně a závazně uvést odpovídající hmotnost, rozměry, signální body a další specifické vlastnosti věcí, které mají být přesunuty, zdvíhány nebo přepraveny. Informace poskytnuté třetí stranou (osobou) z podnětu Smluvní strany se považují za učiněné přímo Smluvní stranou. V případě, že Smluvní strana neplní svou povinnost poskytovat nezbytné informace a pokyny, je povinna veškeré takto vzniklé škody Společnosti nahradit, resp. ji poskytnout kompenzaci těchto škod.

Smluvní strana je povinna předměty, které mají být přepravovány, zdvíhány nebo sbírány, udržovat v řádných a vhodných podmínkách pro poskytnutí služeb – vyřízení objednávky; dále je povinna obstarat veškeré technické požadavky na provedení pokynu na svoji vlastní zodpovědnost a náklady a též udržovat je do doby, než bude objednávky vyřízena – služba poskytnuta.

Smluvní strana odpovídá za to, že použité komponenty, přístupové cesty a pracoviště jsou pro účely Společností poskytovaného plnění způsobilé, tj. že plnění může být poskytnuto – objednávka může být vyřízena bez vad a vzniku dalších nákladů. 

Povinnost Smluvní strany poskytnout informace a pokyny spočívá v tom, že sděluje všechny okolnosti a vlastnosti nezbytné pro poskytnutí plnění Společností, resp. konstrukce jeřábu, zejména složení zeminy (materiálu, na němž je jeřáb umístněn), nosnost podkladu na místě, kde jeřáb má být zřízen, včetně příjezdových komunikací, všechna zařízení, jako jsou kanalizace, šachty, potrubí, kabely, a všechny ostatní faktory potřebné, aby bylo možno posoudit, jak má být plnění poskytnuto řádně s ohledem na bezpečnost (zejm. statiku) umístění věcí (jeřábu) nezbytných pro sjednané plnění. Z tohoto důvodu je Smluvní strana povinna přijmout všechny nutná opatření k zajištění poskytnutí řádného plnění, přičemž nese náklady na všechny k tomu přináležející znalecká nebo odborná hodnocení (statické výpočty apod.)  

Na vyžádání Společnost poskytne Smluvní straně údaje o možném zatížení náprav přepravního vozidla nebo stroje a údaje o maximálním možném zatížení. Smluvní strana je odpovědná za porušení povinnosti poskytnout tyto informace a pokyny. Veškeré prostoje, stejně jako zpoždění nasazení vybavení a obsluhy, např. demontáž, nepříznivé povětrnostní podmínky, zpoždění v důsledku podmínek na stavbě, pozdní dodání věcí, které mají být přemísťovány, nebo zdvíhány, apod. nese Smluvní strana, ledaže jde o případ, kdy důvod leží na straně Společnosti. Totéž obdobně platí i v případech paušálního cenového ujednání.

8. Právo započtení a zadržovací právo

Smluvní strana není oprávněna provést jednostranné započtení svých pohledávek proti pohledávkám Společnosti na základě svého prohlášení, ať už jde o pohledávky oprávněné, či nikoli. To neplatí pouze v případě, pokud Společnost oprávněnost započtení uznala písemně, anebo v případě, kdy byla pohledávka Smluvní strany přiznána pravomocně soudem.

Uplatnění zadržovacího práva na majetek Společnosti je vyloučeno.

9. Splatnost, prorogace, volba práva a odstupné

Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, jsou faktury Společnosti splatné ihned po obdržení a bez odpočtu. Započtení není přípustné v žádné formě, ledaže uplatňované protinároky byly již ke dni provedení zápočtu vykonatelné. Místo platby a plnění pro Společnost i Smluvní stranu je sídlo společnosti.

Společnost a Smluvní strana sjednávají místní příslušnost Městského soudu v Brně a je-li dána věcná příslušnost krajského soudu tak Krajského soudu v Brně. 

Smluvní i mimosmluvní závazkové vztahy, jejichž účastníkem je Společnost, se řídí českým právem hmotným a procesním.

Pro případ, že Smluvní strana zruší objednávku, náleží Společnosti odměna ve výši 10% z celkové ceny objednávky; vždy však alespoň částka ve výši 1.100,- EUR. Tím není dotčeno právo Společnosti na uplatnění dalších nároků, zejména náhrady škody.

10. Termíny a podmínky přepravy:

Přepravní podmínky Společnosti jsou uzavírány na základě o Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě ( dále jen „CMR“), vyhlášené pod č. 11/1975 Sb.. Opatření tomuto odporující jsou neplatná a nezávazná, s výjimkou smluv o nájmu dopravního prostředku (hauling-for-hire), jelikož tyto nejsou regulovány CMR. 

V souladu s ust. čl. 3 CMR, Společnost jako dopravce je odpovědna za veškerá jednání a opomenutí svých pracovníků a všech dalších osob, které využije při provádění přepravy. Nicméně Společnost nenese odpovědnost za jednání a opomenutí osob, jejichž jednání a opomenutí je přičitatelné Smluvní straně (zejména uskutečněné nebo způsobené Smluvní stranou a osobami Smluvní stranou najatými).

V souladu s čl. 4, 5 a 6 CMR musí být nákladní list (konosament) vydán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno pro Smluvní stranu, druhé pro účely doprovodu zásilky a třetí pro dopravce. V případě, že je použito více než jedno vozidlo, je nutno vydat odpovídající počet nákladních listů.

Smluvní strana nese odpovědnost za výslovné informování dopravce, pokud zásilka obsahuje nebezpečné předměty (zboží), a to nejpozději před započetím realizace plnění (přepravy zásilky). Informování řidiče není dostačující.

Pro případ, že Smluvní strana ve smyslu čl. 12 CMR změní místo dodání, nebo pro případ, že zásilka je dopravována příjemci do jiného místa, než je uveden na nákladním listu, náleží Společnosti náhrada. Provádění takových pokynů (tj. změny dle předchozí věty) musí být možné v době, kdy jsou přijímány, nesmí též zapříčinit vznik škod třetích osob (především odesílatelům a příjemcům dalších zásilek), a nesmí rovněž zapříčinit rozdělení zásilky.

V souladu s čl. 3 CMR Společnost, resp. dopravce není povinen ověřovat bezpečnost přepravované zásilky před započetím plnění (přepravy) pro účely bezpečnosti provozu, není-li mu taková povinnost uložena dle kogentního ustanovení právního předpisu. Přeprava se považuje za úplnou (skončenou, řádnou) v rozsahu, v jakém zásilky byly doručeny na místo přijetí. Jakékoliv práce vykonané pomocí jeřábu v místě přijetí se spravují dalšími ustanoveními těchto VOP. Speciální dopravní podmínky Společnosti, zveřejněné na www.felbermayr.cc se vztahují na multi-modální přepravu, resp. železniční a vodní přepravu.

Ustanovení tohoto článku 10 odpovídá právním terminologii shora uvedené Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě a pro účely výkladu těchto obchodních podmínek užití odlišného termínu tohoto články neovlivňuje význam termínů dle zbývajících ustanovení těchto obchodních podmínek. 

11. Skladování a uložení
 
Za skladování a uložení věcí (zboží) v průběhu (v rámci) poskytování služeb – udržování (zabezpečení) zboží (předmětů), je Smluvní strana povinna k plnění vedle na ceny za služby, není-li dohodnuto jinak, a to dle ceníku  Společnosti platného ke dni uzavření smlouvy (čl. 2 VOP). V případě vzniku škody na věci, tj. vzniku pojistné události se Smluvní strana zavazuje postoupit Společnosti svůj nárok na náhradu vůči pojistiteli, a to v rozsahu ceny služby, plnění poskytnutého Společností. Tímto postoupením je Smluvní strana osvobozena (zbavena) své povinnosti úhrady závazků (plateb) pouze tak dlouho a v tom rozsahu, v jakém pojistitel již uhradil závazky (platby) ve prospěch Společnosti. Společnost je oprávněna, nikoli však povinna, uplatnit svůj nárok na náhradu přímo u pojistitele. Dokud není nárok společnosti plně uhrazen, je Společnost oprávněna uplatnit zadržovací právo vůči věcem (zboží), které přijala (obdržela) od třetích osob v průběhu provádění objednávky nebo uskutečňování plnění nebo udržování, skladování těchto věcí. Zvláštní podmínky Společnosti pro skladování a nakládání (www.felbermayr.cc) se považují za vzájemnou dohodou odsouhlasené, pokud se to týká skladování, resp. opětovného skladování nad rámec udržování.

12. Aplikovatelnost VOP – Salvátorská doložka

Pro případ, že některé z ustanovení těchto VOP bude shledáno neplatným, není tím dotčena platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení. Společnost a Smluvní strana se zavazují sjednat jako náhradu neplatného ustanovení ujednání, které svým účelem a smyslem bude odpovídat tomuto původnímu ustanovení.