CGA

Prezentarea generală a condițiilor de afaceri ale companiei Felbermayr Holding

Felbermayr Romania S.R.L

http://felbermayr.cc/fileadmin/user_upload/icons/icon-download-blau.png 

Condiţii comerciale generale

Condiţiile Comerciale Generale ale Felbermayr Romania SRL

pentru transporturi, depozitare, utilizarea macaralelor, incarcare si descarcare, operaţiuni de salvare precum şi pentru platforme de lucru şi punerea la dispoziţie de motostivuitoare

I. Generalităţi:

Toate serviciile specificate mai sus ale Felbermayr Romania SRL – numită în continuare pe scurt executant (EX) – se realizează exclusiv prin aplicarea acestor Condiţii Comerciale Generale  (CCG) . Condiţiile comerciale generale ale beneficiarilor (BN), care se abat fie şi numai în anumite puncte, sunt valabile numai în baza unui acord expres, scris, conceput ca anexă la contractul principal respectiv, respectiv la comanda / cererea respectivă. În cazul inchirierii de platforme de lucru, motostivuitoare etc, la operaţiunile de depozitare, respectiv transportarea pe cale ferată sau apă sunt valabile condiţiile comerciale, respectiv de comandă speciale. 

Serviciile prestate de EX se realizează fie :

• prin inchirierea unui utilaj BN, cu sau fără personal operator, în vederea executării de lucrări la instrucţiunile şi dispo ziţia acestuia. Trebuie respectate în totalitate indicaţiile de operare şi avertizare formulate la punerea la dispoziţie, res pectiv la încheierea contractului, iar în caz de neclarităţi trebuie să se ajungă la înţelegere înainte de începerea lucrului. 
• fie atunci când EX este însărcinat să execute lucrări la propriile indicaţii şi dispoziţii cu un utilaj împreună cu personalul operator. 

II. Oferta şi comanda:

Toate ofertele sunt neobligatorii pana la data confirmarii şi au - în măsura în care nu a fost convenit altfel - o valabilitate de 14 zile începând cu data ofertei. BN va transmite EX la acceptarea ofertei o confirmare a comenzii de lucru. Prin transmiterea prin fax, respectiv e-mail, BN îşi declară acordul deplin cu condiţiile generale şi speciale de afaceri precum şi împuternicirea existentă a expeditorului de accepta oferta. Originalul corespunzător se va expedia ulterior prin poştă. Prin semnarea confirmării comenzii de lucru de către BN se vor lua în totalitate la cunoştinţă şi condiţiile de afaceri ale EX. EX nu îşi asumă nicio răspundere pentru alte informaţii telefonice sau orale şi înţelegeri auxiliare, fără confirmarea explicită în scris. 

Modificările volumului de comenzi din cauza unor clauze şi dispoziţii ale autorităţilor, care nu au fost comunicate în mod expres la acordarea comenzii şi conduc la cheltuieli suplimentare pentru EX, trebuie remunerate separat. Acelaşi lucru este valabil şi pentru comenzile suplimentare acordate ulterior. EX atrage în mod expres atenţia asupra faptului că beneficiarului i-au fist comunicate, la cererea acestuia, felul şi volumul aprobărilor necesare în mod obişnuit. Dacă nu se convine altceva, aprobările din partea autorităţilor se obţin direct de către EX pentru BN. Dacă în ofertă nu se specifică altceva, cheltuielile de parcare pe proprietate publică, numărul vehiculelor însoţitoare şi ale forţelor de securitate etc., nu sunt incluse în configurarea preţului din ofertă, dacă nu se convine în mod expres altceva. În cazul în care nu se acordă aprobările necesare din partea autorităţilor pentru derularea lucrărilor contractate, EX poate denunta unilateral contractul, cu calcularea lucrărilor eferente până la acea dată. Pe durata obtinerii diferitelor autorizatii termenele convenite contractual sunt întrerupte. In cazul în care autorizatiile nu se acordă în ciuda formulării corespunzătoare a cererii, sunt excluse în mod expres pretenţiile la garanţie şi despăgubire ale BN, dacă acestea nu au fost cauzate de premeditare sau neglijenţa gravă a EX. Ofertele EX pot fi acceptate numai integral, în caz contrar acceptarea de servicii parţiale va fi privită drept contraofertă de către BN şi în nici un caz nu este obligatorie  pentru EX, daca nu se convine altfel. 

III. Calculaţia şi preţurile:

Preţurile care stau la baza ofertelor EX se bazează pe datele puse la dispoziţie de BN pentru executarea comenzii. BN trebuie să comunice circumstanţele şi caracteristicile deosebite ale şantierului, ale locului de încărcare şi descărcare, ale locului de amplasare a macaralelor etc. Daca considera necesar, EX trebuie să efectueze o inspecţie a şantierului, în vederea constatării circumstanţelor specificate. Cheltuielile intervenite din obţinerea aprobărilor de la autorităţi se facturează de către EX ,separat, în avans. Acelaşi lucru este valabil pentru întârzierile în derularea comenzii, care nu sunt cauzate de EX. Schimbările intervenite în locul de amplasare, timpul şi durata derulării comenzii, schimbarea destinaţiei, dispunerea de clauze din partea autorităţilor conduc la o recalculare corespunzătoare; acest lucru este valabil şi în cazul unor eventuale preţuri pauşale convenite. EX are dreptul să calculeze adaosuri de preţ, dacă greutăţile per bucată, respectiv dimensiunile efective precum şi alte caracteristici ale componentelor care trebuie deplasate diferă de datele primite de la BN. În cazul modificării volumului de servicii, respectiv în cazul comenzilor suplimentare acordate ulterior sau pe perioada de executare a lucrărilor, acestea trebuie remunerate separat şi faţă de acordurile cu preţ pauşal. 

IV. Consecinţele întârzierilor:

În cazul în care contractul se derulează cu întârziere din motive imputabile BN care au fost prevazute in oferta  EX are dreptul sa aplice o penalitate de 500 euro zi pana la data la care BN indeplineste obligatiile contractuale.
Dacă din contră, lucrarea BN este întârziată din motive imputabile acestuia care au fost prevazute in confirmarea ofertei a, BN are dreptul sa aplice o penalitate de 250 euro zi pana la data la care EX indeplineste obligatiile contractuale.  
Motivele imputabile BX si/sau BN pentru care se pot solicita penalitati si/sau incetarea contractului trebuie sa fie prevazute in oferta, respectiv confirmarea acesteia, 

V. Denuntarea unilaterala a contractului:

Denuntarea unilaterala a contractului de catre BN este permisă numai în cazul intervenirii unui motiv important, convenit în scris in confirmarea comenzii şi dacă EX nu îşi îndeplineşte obligaţia sa de executare în ciuda fixării unui nou termen corespunzător şi nu remediază această întârziere nici prin mobilizarea unor terţi. Dacă pe perioada de executare a comenzii apar împrejurări care conduc la dificultăţi considerabile în executarea lucrărilor sau mobilizarea acestuia presupune sau poate presupune o păgubire de bunuri şi/sau patrimonii ale unor terţi, EX are dreptul – cu excluderea oricăror pretenţii la despăgubire – fie să se retragă din contract, fie să suspende lucrările până la înlăturarea dificultăţilor sau pericolelor menţionate de către BN, acest lucru conducând la întreruperea unor eventuale termene convenite, respectiv la decalarea termenului de finalizare convenit. Într-o astfel de situaţie EX are dreptul să calculeze serviciile prestate până la momentul respectiv faţă de BN. . Cheltuielile aferente timpului de repaus se facturează faţă de BN şi în cazul acordurilor cu preţ pauşal. De asemenea EX are dreptul ca, în caz de neplată a creanţelor scadente, respectiv de deschidere a unei proceduri de insolvabilitate împotriva BN, să suspende lucrările sau chiar să rezilieze contractul. În acest caz devine scadentă plata corespunzătoare pentru serviciile prestate până la momentul respectiv, sub rezerva şi a altor pretenţii. 

VI. Răspunderea părţilor contractante:

EX răspunde pentru toate prejudiciile directe generate din executarea lucrărilor, dacă acestea au intervenit dintr-o atitudine grav neglijentă sau premeditată a EX sau a personalului său în timpul activităţii lor. Răspunderea pentru neglijenţă uşoară este exclusă. De asemenea, EX nu răspunde pentru situaţii accidentale sau în caz de forţă majoră, pentru despăgubirea profitului pierdut, perierderea prin dobânzi şi pentru daune generate din pretenţiile terţilor. Pentru pagubele intervenite în timpul operaţiunilor de salvare nu să asumă nici o răspundere. 
Îndrumătorii, ridicătorii, coordonatorii şi orice alt astfel de personal pusi la dispoziţie de BN nu este considerat personal EX. Personalul angajat de BN, , nu se consideră personal al EX. EX nu răspunde pentru consultările sau acordările de informaţii pentru care nu a fost însărcinat separat, în scris. BN ia act de faptul că pentru lucrările de ridicare cu macaraua trebuie încheiată o aşa-numită asigurare a sarcinii din cârligul de macara. La cerere şi pe cheltuiala BN EX acoperă o astfel de asigurare de transport, respectiv a sarcinilor de ridicat. Condiţiile şi tarifele pot fi consultate la EX. Dacă BN acoperă el însuşi o astfel de asigurare, acesta este obligat să încheie o înţelegere cu asigurătorul respectiv, care să scutească pe EX de drepturile de regres. (renunţarea la regres). În orice caz BN trebuie să prezinte şi să comunice în scris către EX orice valoare a bunurilor de ridicat şi transportat care depăşeşte suma de 75.000 Euro. Neindicarea sau indicarea greşită a valorilor, respectiv neglijarea unei acoperiri prin asigurare conduce în orice caz la o vină a BN. BN nu are dreptul  în acest caz sa solicite o  reducere a preţului sau sa solicite  neplata serviciilor sau retragerea din contract. 
Răspunderea EX se limitează la valoarea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru întreprinderi încheiat, a cărui valoare se comunică BN. Volumul de răspundere convenit prin aceste condiţii comerciale este valabil şi pentru pretenţiile extracontractuale. Aceste restricţii de răspundere pot fi invocate şi de subantreprenorii însărcinaţi şi de toate forţele de muncă angajate pentru executarea comenzii. BN este obligat să comunice imediat, în scris, către EX eventualele pagube provocate de serviciile acestuia. BN trebuie să expună integral starea de fapt în termen de trei zile lucrătoare de la intervenirea pagubei. 

VII. Executarea comenzilor:

BN nu poate da personalului EX, fără consimţământul conducerii EX, instrucţiuni care diferă de felul şi volumul comenzii iniţiale; Dacă pe parcursul executării lucrărilor sunt provocate daune de către persoane care nu aparţin EX, pentru acestea este răspunzător exclusiv BN; acest lucru este valabil în special pentru pagubele generate prin faptul că lotul de aducere şi scoatere, un macaragiu sau conducător de camion a primit indicaţii sau instrucţiuni iar pagubele au intervenit în executarea acestor indicaţii (de ex. deplasările macaralei cu ajutorul unui îndrumător având vizibilitate redusă, acţiuni ale ridicătorului sau coordonatorului de şantier, instrucţiuni ale conducătorului de camion sau de macara etc.). BN trebuie să indice angajatoriu şi integral, la acordarea comenzii, greutăţile, dimensiunile, punctele de ridicare şi caracteristicile speciale respective ale obiectelor care trebuie mutate sau transportate. Datele furnizate de un terţ la însărcinarea BN se atribuie beneficiarului. Dacă BN încalcă această obligaţie de clarificare şi indicare, acesta este obligat să scutească pe BN de orice daune cauzate prin aceasta, respectiv să compenseze daunele intervenite. BN trebuie să menţină bunul de transportat, respectiv de ridicat sau de salvat, într-o stare adecvată şi pregătită pentru executarea comenzii şi să creeze pe cheltuială şi pe risc propriu toate condiţiile tehnice pentru executarea comenzii şi să le menţină pe perioada de executare. BN îşi asumă răspunderea şi riscul pentru ca proprietăţile componentelor care se utilizează precum şi ale drumului de acces şi ale locului de utilizare să permită executarea reglementară şi fără riscuri a comenzii. Beneficiarului îi revine o obligaţie de informare şi clarificare, în sensul că acesta trebuie să expună toate circumstanţele şi caracteristicile necesare pentru executarea lucrărilor, respectiv amplasarea macaralelor, în special structura solului şi capacitatea portantă a locului de amplasare a macaralei împreună cu căile de acces, toate construcţiile precum canale, puţuri, conducte, cabluri media şi orice alte aspecte necesare pentru evaluarea statică a derulării lucrărilor. Beneficiarului îi revin de asemenea toate măsurile pentru eventuala verificare a capacităţii, trebuind să suporte de asemenea cheltuielile pentru calculele statice asociate cu aceasta. EX va comunica diversele sarcini pe osie şi presiunile de susţinere. Timpii de aşteptare interveniţi precum şi întârzierile în mobilizarea utilajelor precum şi a personalului, care nu sunt cauzate de EX, precum recepţia de montaj, vremea nefavorabilă, întârzierile cauzate de şantier, furnizarea cu întârziere a bunurilor de transport şi de ridicat şi altele, se suportă de către beneficiar chiar şi în cazul eventualelor comenzi convenite cu preţ pauşal. 

VIII. Dreptul de compensare şi de reţinere:

Beneficiarul nu are dreptul să compenseze cu creanţele sale proprii – presupuse sau efective – contra creanţelor EX, decât dacă creanţa BN a fost recunoscută de EX  în scris sau a fost constatată judiciar. este exclus orice drept de reţinere al BN. 

IX. Plata si modalitatea de garantare a platii:

Dacă nu se convine altceva în scris, facturile sunt scadente la plată, după primire, în termen de 30 zile de la emitere. Compensările cu contrapretenţii de orice fel sunt inadmisibile, decât dacă aceste pretenţii nu au fost cumva deja constatate definitiv la data compensării. La data acceptarii ofertei si inainte de data punerii la dispozitie a macaralei, BN va preda catre Felbermayr bilete la ordin avalizate de catre banca sau file CEC pentru sumele ce le are de achitat catre Felbermayr daca nu a fost stabilit altfel. La data incasarii pretului Felbermayr va returna Clientului bilete la ordin sau file CEC primite.
Factura va fi emisa dupa efectuarea Lucrarii, pe baza prezentei Oferta-Contract acceptate de catre BN si a Raportului de Lucru incheiat de Operator dupa finalizarea lucrarii. Factura va fi trimisa BN prin fax, posta sau curier cu confirmare de primire, la adresa indicata in oferta-contract. In cazul in care facturile nu ajung la BN acesta nu este exonerat de plata pretului conform prevederilor contractuale. De asemenea, in cazul in care eventualele obiectiuni asupra facturilor nu sunt efectuate de catre BN pana la data scadenta a facturii, facturile sunt considerate a fi acceptate.
Intarzierile de plata urmeaza a fi penalizate cu 0,15% pe zi de intarziere, procent aplicat la valoarea totala sau partiala (in cazul unei achitari partiale a facturilor) a contractului.
În cazul în care BN stornează fie şi numai parţial comanda acordată înainte de începerea lucrărilor de către EX, acesta este obligat, sub rezerva invocarii şi a altor pretenţii rezultate din daune să despăgubească EX cu 10% din valoarea comenzii, dar nu mai puţin de 1.100 Euro.  

X. Condiţiile de transport:

Transporturile efectuate de EX se încheie pe bază de CMR. Înţelegerile contrare sunt nule. Conform Art. 3 CMR, EX, în calitate de transportator, răspunde pentru acţiunile şi neglijenţele angajaţilor săi şi ale tuturor persoanelor de care acesta se foloseşte la efectuarea transportului. EX nu răspunde însă pentru acţiunile şi neglijenţele persoanelor care se subordonează beneficiarului (îndrumători, descărcători şi încărcători, coordonatorul de şantier etc.). Conform Art. 4, 5, 6 CMR trebuie să se emită un conosament corespunzător în 3 exemplare: primul exemplar este primit de BN, al doilea însoţeşte marfa, al treilea se păstrează de către transportator. În cazul utilizării mai multor vehicule trebuie să se emită un număr proporţional de conosamente. Cade în sarcina BN de a indica în mod expres transportatorului, la acordarea comenzii, cel mai târziu la predare, gradul de pericol al bunului de transportat. Transmiterea unei informaţii către conducător nu este suficientă în acest caz. Dacă în conformitate cu Art. 12 CMR BN schimbă locul prevăzut pentru livrare sau dacă marfa trebuie livrată unui alt destinatar decât cel indicat în conosament, cheltuielile generate prin aceasta trebuie compensate în orice caz executantului. Executarea unor astfel de instrucţiuni trebuie să fie posibilă la data primirii şi nu poate să împiedice întreprinderea obişnuită a transportatorului şi nici să păgubească expeditorul destinatarului altor expediţii. De asemenea instrucţiunile nu trebuie să conducă la o fragmentare a expediţiei. Conform Art. 3 CMR, EX, respectiv transportatorul, nu este obligat ca, în afara verificării siguranţei de exploatare a încărcăturii, să verifice siguranţa de transport a mărfii. Un transport se consideră a fi încheiat imediat ce acesta ajunge la locul de destinaţie. Eventualele lucrări cu macaraua executate la locul destinatarului cad sub celelalte dispoziţii ale acestor condiţii comerciale generale. Pentru transporturile multimodale, respectiv pe cale ferată şi pe apă, sunt valabile condiţiile noastre de transport speciale.
 
XI. Incetarea Contractului:

Atat EX cat si BN pot rezilia Contractul imediat prin notificare scrisa, fara interventia instantei sau a altor formalitati in acest sens daca una dintre ele:
• face obiectul unei hotarari judecatoresti care prevede initierea procedurii de faliment.

EX poate rezilia Contractul printr-o notificare scrisa, fara interventia instantei sau a altor formalitati in acest sens daca BN: 
• nu pune la dispozitie frontul de amplasare a macaralei si/sau bunurile ce fac obiectul contractului sau nu obtine autori zatiile necesare intr-o perioada care depaseste cu 10 (zece) de zile perioada de incepere a contractului asa cum se spe cifica in Contract; 
•  in cazul in care BN nu efectueaza platile restante intr-o perioada care depaseste cu 14 (paisprezece) de zile data sca denta a platii; 

BN poate rezilia Contractul printr-o notificare scrisa, fara interventia instantei sau a altor formalitati in acest sens daca EX: 
• nu pune la dispozitie utililajele inchiriate intr-o perioada care depaseste cu 14 (paisprezece) de zile perioada de incepere a contractului asa cum se specifica in Contract, iar BN si-a indeplinit obligatiile asa cum sunt specificate; Rezilierea contractului nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

XII. Informatii confidentiale:

In scopul acestui Contract sau al oricarei Comenzi „Informatii Confidentiale” inseamna orice informatii confidentiale, private sau cu caracter de secret comercial, marcate sau nu sau in alt mod desemnate cu titlu confidential, fie ca document, in forma electronica sau de alt fel, si includ, fara limitare, informatii care nu sunt cunoscute public cu privire la finante, clienti actuali si potentiali, identitati comercianti, planuri de afaceri si marketing, propuneri, proiecte, previziuni, angajati, desene, manuale, inventii, cereri de brevet, informatii de proces si fabricatie, planuri si rezultate cercertare, programe de computer, baze de date, programe software, grafice de flux, Specificatii Tehnice, date tehnice, informatii stiintifice si tehnice, rezultate testari, studii de piata si know-how-ul aferent oricarora din cele de mai sus. Prevederile Contractului sunt de asemenea incluse in cadrul Informatiilor Confidentiale. Informatiile Confidentiale includ atat informatii aferente Partilor cat si informatii primite de catre oricare dintre Parti de la terti, pe care Partea receptoare este obligata sa le pastreze confidentiale.
Toate Informatiile Confidentiale vor fi considerate proprietatea Partii care le dezvaluie pana la finalizarea tranzactiilor prevazute in Contract, iar daca aceste tranzactii nu se realizeaza, Partea care le primeste va returna informatiile Partii care le dezvaluie sau va distruge toate documentele sau materialele care contin, reflecta sau fac referire la aceste informatii, va pastra confidentialitatea tuturor acestor informatii si nu va utiliza direct sau indirect informatiile in scop concurential sau comercial. 

Partea care le primeste:
• nu va utiliza nici una dintre Informatiile Confidentiale altfel decat in scopul permis asa cum rezulta din Contract; si 
• nu va dezvalui nici una dintre Informatiile Confidentiale nici unui tert, cu exceptia acelor angajati/consultanti ai Partii care le primeste carora li se solicita pe parcursul atributiilor lor sa le primeasca si sa le achizitioneze in scopul permis asa cum rezulta din prezentul Contract; sau 
• nu va permite sau nu va asigura nici unui tert sa actioneze cu privire la sau sa utilizeze nici una dintre Informatiile Confidentiale indiferent daca acest tert cunoaste sau nu aceste Informatii Confidentiale.

Nici o informatie nu va fi supusa nici unor restrictii de dezvaluire sau utilizare conform prezentului Contract, informatii care:
• sunt sau devin publice altfel decat din culpa Partii care le primeste sau a oricaruia dintre angajatii sai; sau 
• sunt deja de drept in posesia Partii care le primeste inainte de dezvaluirea lor acestuia de catre Partea care le dezvaluie si sunt sau devin libere de orice restrictie la dezvaluirea sau utilizarea lor ulterioara de catre Partii care le primeste; sau 
• devin ulterior disponibile in mod legal Partii care le primeste altfel decat de la Partea care le dezvaluie (sau a unei per soane cu o datorie de incredere fata de Partea care le dezvaluie cu privire la aceste informatii).

Prevederile prezentului Articol  vor ramane in vigoare si dupa incetarea Contractului din orice motiv pe o perioada de 1 an. 

XIII. Legea aplicabila. Jurisdictie:

Contractul va fi guvernat de, inteles si interpretat in conformitate cu legislatia din Romania. 
Orice pretentie, fie ca este bazata pe contract, prejudiciu sau alta teorie juridica (inclusiv, dar fara a se limita la, orice pretentie de frauda sau dezinformare), care rezulta din sau este in legatura cu Contractul, inclusiv interpretarea, executarea, incalcarea sau rezilierea sa, nerezolvata prin negocieri cu buna credinta si depasire a conflictului, va fi supusa spre solutionare instantelor competente de la sediul EX.    

XIV. Notificari:

Toate notificarile si alte comunicari care sunt necesare sau permise a fi transmise conform Contractului vor fi redactate in scris si se va considera ca au fost transmise in mod legal daca s-au trimis personal sau prin scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) sau prin fax (confirmat prin scrisoare recomandata). Notificarile vor fi trimise Partii respective la urmatoarele adrese sau numere de fax de mai jos (sau la alta adresa sau numar de fax asa cum se va specifica prin notificare transmisa conform prezentului contract). Nu se accepta e-mailul pentru notificari.                                      

XV. Alte prevederi:

Lipsa drepturilor asupra tertilor. Nici o prevedere din Contract, expresa sau implicita, nu are in vedere sa confere nici unei persoane, cu exceptia Partilor prezentului Contract si succesorilor si imputernicitilor acestora, drepturi sau solutii de orice natura conform sau in baza Contractului.

Lipsa asocierii. Nici o prevedere din Contract nu va fi considerata o asociere intre Parti sau nu va constitui orice Parte ca agent al celeilalte Parti in nici un scop sau nu va indreptati orice Parte sa angajeze sau sa oblige cealalta Parte in orice mod.

Autonomie Orice prevedere din Contract care este exclusa sau neaplicabila din orice motiv in orice jurisdictie, in ceea ce priveste acea jurisdictie, nu va fi in vigoare in masura respectivei excluderi sau inaplicabilitati fara a invalida prevederile ramase, si orice excludere sau inaplicabilitate in orice jurisdictie nu va invalida sau nu va face inaplicabila respectiva prevedere in nici o alta jurisdictie. Pentru orice prevedere astfel eliminata din acest Contract, se va considera inlocuita o prevedere similara pentru a realiza intentia partilor cat mai aproape posibil de prevederea astfel eliminata, asa cum este stabilit de catre orice instanta cu jurisdictie competenta in masura permisa de lege.

Renuntare. Exceptand situatiile care sunt prevazute in mod special in acest Contract, nici o renuntare la drepturile care rezulta din Contract nu va fi in vigoare decat daca este in scris si semnata de catre partea fata de care urmeaza sa fie aplicata renuntarea. Nici un esec sau intarziere de catre orice Parte in exercitarea unui drept, atributii sau solutii conform prezentului Contract nu va opera ca o renuntare la orice astfel de drept, atributie sau solutie si /sau nu va prejudicia nici un drept al respectivei parti.

Modificari. Orice modificare la Contract trebuie facuta in scris si va fi semnata de ambele Parti, altfel respectiva modificare va fi considerata nula si neavenita. 

Acorduri. Orice acord derivat din aceste conditii speciale se aplica numai unor cazuri individuale si presupune acordul scris al partilor in respectivul caz specific. Responsabilitatea privind furnizarea unei probe a continutului acordului precum si a notificarii corecte si complete a acestuia apartine persoanei care a facut recurs la aceasta. 

Dispoziţii referitoare la aplicare: Dacă anumite dispoziţii ale acestor condiţii comerciale generale sunt sau devin inaplicabile, prin aceasta nu este atinsă valabilitatea celorlalte dispoziţii. În locul dispoziţiilor inaplicabile trebuie să se introducă o dispoziţie contractuală valabilă, corespunzătoare scopului, care să corespundă cu scopul reglementării iniţiale. 

 

Condiţii comerciale speciale

Conditii speciale ale Felbermayr Romania SRL

I. Generalitati:

Inchirierea  de  platformele de lucru şi autoîncărcătoare cu furcă este subiectul prezentelor Conditii care se supun, atunci cand este cazul, reglementarilor nationale si internationale in domeniu. Prevederile prezentelor conditii speciale se completeaza cu cele ale Conditiilor comerciale generale ale Felbermayr Romania SRL.

In prezentul document vor fi utilizati urmatorii termeni: 
•    Conditiile  speciale vor fi denumite pe scurt Conditiile; 
•    Felbermayr Romania SRL va fi numită în continuare pe scurt executant (EX); 
•    Beneficiarul/Beneficiarul va fi numit (BN)
•    Platformele de lucru şi autoîncărcătoare cu furcă vor fi numite Utilajele

Utilajele sunt proprietatea EX pe toata durata contractului.
Pe toata perioada de inchiriere, utilajele nu pot fi instrainate catre un tert, cu nici un titlu, fara acordul scris al EX .
Se interzice in mod expres subinchirierea oricarui Utilaj de catre BN.

II. Durata contractului:

Perioada de inchiriere incepe de la momentul predarii Utilajului la adresa predarii si se termina la momentul preluarii acestuia de la respectiva adresa. 

Chiria se percepe pentru fiecare fractiune de zi inceputa, indiferent de ora. In alte cazuri decat prelungirea automata, perioada de inchiriere poate fi prelungita prin acordul scris al partilor si trebuie anuntata de catre BN EX cu minim 3 zile inaintea expirarii termenului prevazut initial in contract. In cazul in care, BN nu anunta prelungirea perioadei de inchiriere cu cel putin 3 zile inainte de expirarea acesteia, EX poate dispune neconditionat returnarea utilajului pe cheltuiala BN. 

BN trebuie sa se asigure ca exista personal instruit atat pentru manevrarea adecvata a Utilajelor, cat si pentru instruirea personalului desemnat pentru operarea Utilajelor in vederea atingerii Sopului Beneficiarului, in locatia indicata de Beneficiar.  In cazul in care oricare Utilaj nu se poate utiliza din cauza conditiilor meteo sau din alte motive care nu sunt sub controlul /vina EX, riscul concretizat prin perioada de neutilizare a acestuia este suportat de BN si nu-i va fi imputat EX.

Pretul de inchiriere este calculat pentru o utilizare de 8 ore zilnic ,7 zile pe saptamana. Utilizarea peste limite va fi taxata suplimentar potivit prevederilor din  Oferta/Contract luand in calcul un tarif orar calculat pe baza chiriei lunare deimpartita la 224 ore/luna.

III. Rezilierea si incetarea contractului:

Contractul poate fi reziliat de oricare din parti cu respectara unui termen de preaviz de o luna (30 zlie).
Beneficiarul este pus in intarziere prin simpla neexecutare a oricareia dintre obligatiile asumate.
In cazul intarzierii Beneficiarului la plata cu mai mult de 30 de zile calendaristice, Prestatorul are dreptul sa rezilieze contractul, fara respectarea termenului de preaviz.
Incetarea contractului, din orice motive, nu exonereaza partile de obligatiile de plata pentru sumele datorate in momentul incetarii contractului.

IV. Raspunderea Beneficiarului:

Utilajul  trebuie predat/restituit la locul stabilit, in prezenta BN sau a unui reprezentant autorizat al acestuia. 
Odată cu predarea şi semnarea Protocolului de predare-primire de către BN, se transfera paza juridica a Utilajelor catre Beneficiar. Acesta este responsabil de orice furt sau daună cauzată de sine, proprii angajati sau terţi, precum şi de pierderile cauzate EX prin furtul sau deteriorarea oricarui Utilaj. Utilajul  trebuie asigurat tot timpul împotriva operării neautorizate.
BN preia răspunderea completă pentru Utilajul inchiriat. Această răspundere include toate daunele provocate persoanelor, bunurilor şi orice altă daună specială cauzată de Utilaj sau persoanele desemnate sa opereze Utilajul.
BN răspunde de toate daunele pe care el, angajaţii acestuia sau teri carora le-a permis accesul la Utilaje (chiar si din neglijenta) le pot cauza Utilajului, iar perioada de neutilizare a echipamentului rezultata din aceste daune nu-i va fi imputata EX.
In cazul in care aceste daune au drept consecinta imposibilitatea utilizarii oricaruia dintre Utilaje, Beneficiarul suporta acest risc si nu va putea ridica nicio pretentie, de nicio natura, fata de Prestator.
EX recomandă BN incheierea unei asigurari de raspundere civila pentru fiecare Utilaj pe perioada in este raspunzator de paza juridica si securitatii acestora (intreaga perioada a inchirierii Utilaj). In caz de furt, avarie, pierdere partiala sau totala va suporta atat contravaloarea integrala a pieselor furate, avariate, pierdute cat si a manoperei aferente repunerii Utilajului in stare de functionare, sau dupa caz, intreaga contravalorare a Utilajului in discutie.

V. Conditii de utilizare:

In cazul in care pe parcursul perioadei de inchiriere utilajul sufera daune din motive imputabile BN, contravaloarea remedierii acestora va fi suportata integral de catre BN. Serviciile de reparatii pentru defectiunile cauzate de operarea neglijenta, defectuoasa, necorespunzatoare, peste sarcina admisa a utilajului, in alte activitati de tipul vopsitorie, sablare, zugraveli ori in alte scopuri decat cele pentru care a fost inchiriat utilajul, vor fi efectuate de catre BN in termenul stabilit prin Notificarea privitoare la daune -- Anexa nr. 4, iar daca acesta nu le va efectua in termenul stabilit, vor fi efectuate de catre EX si vor face obiectul unei facturi separate pe care BN se obliga sa o plateasca pe baza devizului de lucrari si reparatii, in termen de 10 zile de la emitere. 
In cazul inchirierii utilajului fara operator, BN se obliga sa utilizeze echipamentul doar cu personal autorizat, in conformitate cu legislatia romana. Orice prejudicii aduse Utilajelor sau persoanelor ca urmare a utilizarii si operarii necorespunzatoare a  oricarui Utilaj de catre BN sau reprezentantii acestuia sunt exclusiv in sarcina BN. Utilajele sunt supuse normelor ISCIR, Ministerului Muncii (protectia muncii) si respectiv EN280.

In cazul defectarii utilajului in perioada de inchiriere din motive neimputabile BN, EX se obliga sa constate si sa remedieze defectiunile in 48 de ore (dar nu mai putin de 2 zile lucratoare) de la instiintarea in scris transmisa de catre BN acestuia conform Notificarii privitoare la functionarea inadecvata a Utilajului - Anexa nr. 5. In cazul in care defectiunea s-a produs din vina operatorului/BN ,costul remedierilor va fi suportat de catre BN. In nici un caz EX nu va fi facut raspunzator de eventualele prejudicii suportate de catre BN ca urmare a nefunctionarii echipamentului. Din motive de securitatea muncii, echipamentul nu va mai putea fi utilizat pana la sosirea inginerului de service delegat de catre EX.

BN se obliga ca pe durata inchirierii sa respecte instructiunile de folosire si intretinere general aplicabile astor tipuri de Utilaje, dar si cele speciale, cuprinse in manualul de operare a Utilajului pus la dispozitia BN impreuna cu Utilajul inchiriat si sa suporte contravaloarea combustibilului consumat.

Operarea Utilajului este permisă numai persoanelor în vârstă de peste 18 ani care deţin un permis de conducere sau un permis de conducere pentru autoîncărcătoare cu furcă potrivit prevederilor legale, care să nu fie sub influenţa drogurilor, medicamentelor sau alcoolului în timpul operării şi care să fi fost instruit de catre EX in vederea operarii acestor tipuri de Utilaje. În cazul platformelor de lucru pe sasiu de  autocamion închiriate fără şofer, trebuie acordată, in plus, atenţie înălţimii de trecere.

BN este obligat să utilizeze echipamentul cu atenţie, să îl protejeze împotriva suprasolicitarilor şi să respecte toate prevederile legale referitoare la posesia, utilizarea sau întreţinerea Utilajelor sau a accesoriilor. Dacă un Utilaj se murdăreşte, devenind impropriu utilizarii, BN va acoperi costurile de curăţare, predand echipamentul EX in perfecta stare de curatenie.

Utilajul trebuie utilizat numai conform instrucţiunilor de utilizare. Platformele de lucru şi autoîncărcătoarele cu furcă telecomandate care operează cu platforme nu trebuie utilizate abuziv ca macarale de ridicare şi încărcate peste greutatea de platformă stabilită. Este interzisa tracţiunea cu platforme de ridicare şi autoîncărcătoare cu furcă telecomandate care operează cu platforme. Sunt absolut interzise lucrările de sablat şi pulverizare lângă Utilajele inchiriate. Trebuie evitate în măsura posibilă impurităţile şi daunele. În desfăşurarea lucrării de şlefuire, echipamentul trebuie acoperit şi protejat eficient. Se vor factura BN orice costuri de curăţare care rezultă din impurităţi, precum şi orice deteriorare a pneurilor. 

În funcţie de tipul echipamentului, BN este obligat să verifice în fiecare zi nivelul uleiului de motor şi al lichidului de răcire, precum şi nivelul apei din baterie. BN este de asemenea obligat să verifice nivelul hidraulic al uleiului în fiecare zi, indiferent de ce tip de echipament se închiriază. Dacă este necesar, cantităţile scăzute trebuie completate în fiecare zi cu fluide de operare, pe cheltuiala BN. În plus, filtrul de aer trebuie verificat în fiecare zi în echipamentul care funcţionează pe bază de motorină şi, dacă este necesar, trebuie curăţat. BN răspunde de orice daună cauzată prin utilizarea de fluide de operare, filtre de aer necorespunzătoare sau lipsa fluidelor de operare. Utilajele cu motor diesel vor fi predate de catre BN EX cu rezervorul plin. Combustibilul care nu este înlocuit de BN se va completa la restituire de către EX şi se va factura BN. 

BN trebuie informat imediat despre orice defect sau daune care apar la echipament prin furnizarea numărului echipamentului, tipului echipamentului şi tipului de defect si transmiterea Notificarii privitoare la daune - Anexa nr. 4. 

BN trebuie să se asigure că Utilajul este instalat numai la locaţii adecvate pentru utilizare. BN este unicul responsabil de perturbaţiile atmosferice şi condiţiile la sol, care pot impieta asupra utilizarii echipamentului.

Utilizarea echipamentului se permite numai dacă se desfăşoară conform condiţiilor de siguranţă. (de ex. in cazul unei operaţiuni în exterior, trebuie avute in vedere vitezele maxime permise ale vântului ce permit utilizarea fiecarui Utilaj. Trebuie încetată imediat operarea, dacă vântul depăşeşte vitezele permise.)

Dacă Utilajul nu se livrează la termen din orice motiv care nu este cauzat de catre EX şi care nu poate fi imputat acestuia, BN nu are dreptul să pretindă nicio compensaţie. 

Transferarea riscului de la BN la EX se va realiza la momentul restituirii echipamentul în starea in care a fost predat şi a semnarii Procesului verbal de restituire - Anexa nr. 3.

VI. Legea aplicabila:

Contractul este supus legislatiei Romane.

VII. Litigii:

BN si EX vor incerca solutionarea amiabila a oricarui conflict aparut in legatura cu naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi executarea Contractului. 
In cazul in care litigiile nu se pot solutiona pe cale amiabila, partile convin ca instanta competenta sa solutioneze litigiile survenite in derularea prezentului contract va fi Judecatoria Sector 1 Bucuresti, respectiv Tribunalul Bucuresti.

VIII. Alte clauze:

Partile declara ca au deplina autoritatesi competenta se a incheia si semna acest contract, precum si de a executa obligatiile ce decurg din acesta.
Neexercitarea unui drept pe baza acestui contract nu echivaleaza cu renuntarea la exercitarea acestuia. Fiecare renuntare va produce efecte doar daca este realizata in scris.
Acest contract, impreuna cu modificarile si documentele sale anexate, preprezinta vointa partilor si inlatura orice alta forma de intelegere verbala sau scrisa anterioare acestui contract in legatura cu cele prevazute prin acesta.