VOP (všeobecné obchodné podmienky)

Prehľad obchodných podmienok spoločnosti Felbermayr Holding

Felbermayr Slovakia, s.r.o.

http://felbermayr.cc/fileadmin/user_upload/icons/icon-download-blau.png Osobitne podmienky eriavy

Osobitne podmienky eriavy

1. Predmetom Zmluvy je prenechanie predmetu nájmu Nájomcovi zo strany Prenajímateľa na jeho užívanie za odplatu a dodanie predmetu nájmu Nájomcovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

2. Predmetom nájmu je ............................................. (ďalej len „Predmet nájmu“)

3. V prípade omeškania Nájomcu s platbou nájomného je Prenajímateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, až do úplného zaplatenia dlžnej sumy. V prípade omeškania Nájomcu s platbou nájomného o viac ako 30 dní bez ohľadu na zavinenie tohto omeškania zo strany Nájomcu je Prenajímateľ okrem úrokov z omeškania oprávnený požadovať od Nájomcu aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z dlžnej sumy,  najmenej však vo výške 150,-EUR , a Nájomca je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia povinností Nájomcu vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy.

4. Prenajímateľ je povinný:
4.1. dodať Predmet nájmu spolu s obsluhou riadne a včas. Súčasťou Predmetu nájmu sú aj viazacie a upevňovacie technické prostriedky;
4.2. dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na Predmet nájmu a jeho spôsob užívania a právne predpisy vzťahujúce sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu;
4.3. v prípade poruchy Predmetu nájmu nezavinenej Nájomcom odstrániť poruchu do 24 hodín od jej nahlásenia;
4.4. umožniť Nájomcovi riadne a nerušené užívanie Predmetu nájmu po celú dohodnutú dobu nájmu podľa tejto Zmluvy.

5. Nájomca je:
5.1. zodpovedný za stratu alebo odcudzenie Predmetu nájmu počas doby nájmu. Nájomca je povinný používať existujúce zabezpečovacie zariadenia a opatrenia proti odcudzeniu/neoprávnenej manipulácii s Predmetom nájmu;
5.2. povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy upravujúce prevádzku Predmetu nájmu. Nájomca je predovšetkým povinný zabezpečiť, aby k akejkoľvek manipulácii s bremenom nachádzajúcim sa na Predmete nájmu alebo k Predmetu nájmu pripevnenom dochádzalo iba prostredníctvom dospelých osôb odborne spôsobilých na túto činnosť s príslušným oprávnením, pričom za preverenie ich spôsobilosti a poučenie zodpovedá výlučne Nájomca na svoje náklady;
5.3. oprávnený prenechať Predmet nájmu do užívania tretím osobám len po predchádzajúcom písomnom súhlase Prenajímateľa;
5.4. v prípade, ak Nájomca trvá na užívaní Predmetu nájmu v ťažkom a neupravenom teréne, kde hrozí poškodenie Predmetu nájmu aj napriek upozorneniam obsluhy Predmetu nájmu, povinný znášať všetky náklady spojené s prípadným vyprostením a opravou Predmetu nájmu. Upozornenie obsluhy Predmetu nájmu bude zapísané v „Zázname o prevádzke vozidla“ a  podpísané Nájomcom a obsluhou Predmetu nájmu v 2 kópiách;
5.5. povinný v prípade zranenia osoby alebo poškodenia majetku (vrátane Predmetu nájmu) upovedomiť Prenajímateľa o tejto skutočnosti bezodkladne ústnou a písomnou formou. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ nezabezpečuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou Predmetu nájmu. Za škodu spôsobenú prevádzkou Predmetu nájmu nesie zodpovednosť výlučne Nájomca, to neplatí, ak by škoda vznikla v dôsledku skrytej vady vyskytujúcej sa na Predmete nájmu alebo v dôsledku prevádzky Predmetu nájmu, ktorú vykonáva priamo Prenajímateľ;
5.6. nie je oprávnený premiestniť Predmet nájmu z dohodnutého miesta použitia Predmetu nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa;
5.7. povinný  umožniť po uplynutí doby nájmu odjazd Predmetu nájmu z miesta dodania v dohodnutom termíne. Pokiaľ nebude Prenajímateľovi alebo ním poverenej osobe umožnený prístup k Predmetu nájmu za účelom jeho spätného odjazdu v  dohodnutom termíne, znáša Nájomca  všetky náklady spojené so zaistením odjazdu Predmetu nájmu v inom termíne a je zodpovedný za všetku škodu týmto spôsobenú Prenajímateľovi, najmä ušlý zisk;.
5.8. povinný v prípade, že Prenajímateľ poskytne pre účely nájmu podľa tejto Zmluvy žeriav vyššej kvality ako si Nájomca pôvodne objednával a zároveň s ním aj súhlasil, umožniť Prenajímateľovi v priebehu doby nájmu výmenu žeriavu vyššej kvality za pôvodne objednaný Predmet nájmu, pričom termín výmeny bude určený na základe vzájomnej dohody Nájomcu a Prenajímateľa. Na nedodržanie dohodnutého termínu výmeny žeriavu vyššej kvality za Predmet nájmu zo strany Nájomcu a následky s tým spojené sa budú primerane aplikovať ustanovenia uvedené v bode 6.7. tejto Zmluvy. 
5.9. povinný zabezpečiť pri práci s Predmetom nájmu vykonanie všetkých bezpečnostných opatrení technického charakteru na predchádzanie škody na majetku a zdraví počas celej doby nájmu.
5.10. V prípade, ak má byť miestom použitia priestor verejnej komunikácie alebo verejného priestranstva, zabezpečí Nájomca všetky potrebné povolenia súvisiace s užívaním Predmetu nájmu, ktoré budú platné a účinné po celú dobu nájmu, a  zabezpečí miesto použitia Predmetu nájmu proti prechodu osôb,  automobilov a iných nežiaducich prvkov spôsobilých narušiť riadnu a bezpečnú prevádzku Predmetu nájmu. 
5.11. povinný zabezpečiť príjazdové komunikácie pre  dodanie a odjazd Predmetu nájmu ako aj miesto dodania a/alebo použitia tak, aby boli adekvátne pripravené a zodpovedali nápravovým tlakom a tlakom na jednotlivé podpery Predmetu
nájmu v zmysle pokynov Prenajímateľa. Za škody spôsobené na príjazdových komunikáciách alebo na mieste dodania a/ alebo použitia nenesie zodpovednosť Prenajímateľ.
5.12. povinný okamžite oznámiť Prenajímateľovi jeho výhrady voči Predmetu nájmu po ich vzniku, ktoré súvisia s užívaním Predmetu nájmu, najneskôr však v deň začatia doby nájmu. Neskoršie oznámenie výhrad voči Predmetu nájmu nebude zo
strany Prenajímateľa prijaté. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť na ďalšom postupe po oznámení výhrad voči Predmetu nájmu a obsah tejto dohody zaznamenať do dokumentu „Záznam o prevádzke vozidla“. 
    
6. K zániku Zmluvy môže dôjsť: 
6.1. na základe dohody Zmluvných strán;
6.2. odstúpením zo strany Nájomcu, ak bol Predmet nájmu odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie;
6.3. odstúpením zo strany Prenajímateľa, ak Nájomca neuhradil nájomné v celej jeho výške v dohodnutej dobe splatnosti.Odstúpenie od Zmluvy zo strany Prenajímateľa nadobúda právne účinky dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 
Zmluvy Nájomcovi, uplynutím 5 pracovných dní odo dňa, kedy bolo Prenajímateľovi oznámené, že Nájomca si neprevzal, resp. dňom, kedy zmluvná strana bezdôvodne odoprela prijatie oznámenia. 
6.4. výpoveďou  Zmluvnej strany, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota v takomto prípade je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej 
Zmluvnej strane doručená.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom upravujúcim ich záväzkový vzťah je právo Slovenskej republiky. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy budú záväzné až na základe písomného potvrdenia vo forme dodatku k Zmluve 
podpísaného obomi Zmluvnými stranami.

8. Zmluvné strany sa zaväzujú doručovať si všetky písomnosti týkajúce sa záväzkového vzťahu upraveného touto Zmluvou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny tejto adresy je Zmluvná strana povinná písomne oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane, inak druhá Zmluvná strana nebude povinná zasielať písomnosti na zmenenú adresu.

9. Záväzkové vzťahy medzi Zmluvnými strana bližšie v tejto Zmluve neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj ďalšími osobitnými právnymi predpismi Slovenskej republiky súvisiacimi s predmetom
tejto Zmluvy.

10. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom prevzatia Predmetu nájmu uvedeného v dokumente „Záznam o prevádzke vozidla“.

 Osobitne podmienky Plo iny bez obsluhy

Osobitne podmienky Plo iny bez obsluhy


Osobitné ustanovenia:

1. Predmet zmluvy o nájme je predmet nájmu dodávaný v bezchybnom stave. Závady, ktoré je možné zistiť pri prevzatí, strany uvedú v odovzdávacom protokole. Ostatné závady je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného
odkladu po ich zistení, najneskôr však 24 hodín po ich zistení.

2. Cena prenájmu zahŕňa servis, ktorý zabezpečuje prenajímateľ bezplatne odo dňa účinnosti zmluvy, okrem poškodení zavinených nedbalosťou obsluhy. Zariadenie je využívané na 1 zmennú prevádzku, pokiaľ nieje dohodnuté v zmluve inak.
V prípade dohodnutej mesačnej ceny prenájmu sa táto cena rozpočítava na pracovné dni kalendárneho mesiaca, v ktorom je zariadenie prenajaté. Fakturácia prenájmu prebieha k ukončeniu kalendárneho mesiaca, alebo k ukončeniu doby prenájmu.

3. Predmet nájmu je a zostane vo vlastníctve Felbermayr Slovakia s.r.o., Bratislava. Nájomca zaistí za každej situácie, že predmet nájmu nebude zaradený do právnych záležitostí a procesov spojených s prípadným bankrotom nájomcu, jeho ťažkosti a pod.

4. V prípade omeškania nájomcu s platbou nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, až do zaplatenia. V prípade omeškania nájomcu s platbou nájomného viac ako 30 dní, je prenajímateľ okrem úrokov z omeškania oprávnený požadovať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z dlžnej sumy, najmenej však 150,-EUR a nájomca je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.

5. Nájomca berie zároveň na vedomie, že prenajímateľ bude v prípade omeškania nájomcu s platbou nájomného a/alebo úrokov z omeškania a/alebo zmluvnej pokuty, tieto pohľadávky vymáhať prostredníctvom inkasnej agentúry, pričom za
každú výzvu na úhradu dlžnej sumy v rámci vymáhania pohľadávok bude nájomcovi inkasnou agentúrou účtovaný poplatok vo výške 25,- EUR. Nájomca bude ďalej povinný uhradiť inkasnej agentúre aj ich odmenu dojednanú na základe
mandátnej zmluvy uzavretej medzi prenajímateľom a inkasnou agentúrou.

6. Prenajímateľ je povinný:
6.1. v prípade poruchy predmetu nájmu nezavinenej nájomcom odstrániť poruchu do 24 hodín od jej nahlásenia.
6.2. umožniť nájomcovi riadne užívanie predmetu nájmu po celú dobu účinnosti tejto zmluvy.

7. Nájomca je povinný:
7.1. Počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete nájmu. Nájomca zodpovedá aj za prípadnú stratu alebo odcu dzenie predmetu nájmu. Nájomca je povinný používať existujúce zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu/ neoprávnenej manipulácii s predmetom nájmu.
7.2. Dodržiavať všetky platné predpisy a normy upravujúce prevádzku predmetu nájmu v SR. Nájomca vyhlasuje, že tieto platné predpisy a normy pozná a zároveň, že ovláda zásady prevádzky predmetu nájmu. Nájomca je povinný umožniť
používanie a manipuláciu s predmetom nájmu iba dospelým osobám odborne spôsobilým na túto činnosť po ich preukázateľnom oboznámení so zásadami prevádzky predmetu nájmu a/alebo preverení spôsobilosti riadneho a  bezpečného používania predmetu nájmu týmito tretími osobami; za preverenie ich spôsobilosti a poučenie zodpovedá výlučne nájomca na svoje náklady.
7.3. Nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu za odplatu alebo bezodplatne do užívania tretím osobám len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa.
7.4. Uhradiť všetky náklady na odstránenie porúch spôsobených nedodržaním zásad prevádzky predmetu nájmu alebo nedbalosťou obsluhy.
7.5. V prípade zranenia osoby alebo poškodenia majetku (vrátane predmetu nájmu) upovedomiť prenajímateľa o tejto skutočnosti okamžite ústnou a písomnou formou. Prenajímateľ neposkytuje žiadne poistenie predmetu nájmu ohľadom 
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho prevádzkou, za ktorú nesie objektívnu zodpovednosť výlučne len nájomca alebo obsluhujúci personál predmetu nájmu v celej výške, nikdy nie prenajímateľ, ibaže by škodu spôsobil prenajímateľ pri ním osobne vykonávanej manipulácii s predmetom nájmu.
7.6. Nájomca nepremiestni predmet nájmu z miesta prenájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 
7.7. Nahlásiť termín odvozu predmetu nájmu minimálne 2 dni vopred do 12 hod. V opačnom prípade sa považujú dni, ktoré je predmet nájmu na mieste prenájmu od dňa nahlásenia až po samotný odvoz (maximálne však 2 dni) za
prenájom, ktorý bude riadne vyúčtovaný.

7.8. Nájomca pripraví po uplynutí doby nájmu predmet nájmu a prístup k nemu ku spätnému prevzatiu prenajímateľovi. Predmet nájmu bude pripravený ku spätnej expedícií v stave, v akom bol prevzatý k užívaniu, pri zohľadnení 
zodpovedajúceho opotrebenia za dobu užívania. Pokiaľ nebude predmet nájmu pripravený alebo nebude možný prístup k predmetu nájmu ku spätnému prevzatiu v dohodnutom termíne a zodpovedajúcom stave, ponesie všetky náklady spojené
so spätnou expedíciou na miesto určenia nájomca a rovnako v takomto prípade bez omeškania uhradí spoločnosti Felbermayr Slovakia všetky náklady spojené so zaistením transportu na nový termín.
7.9. V prípade, že prenajímateľ poskytne predmet nájmu vyššej rady ako si nájomca objednával a zároveň s ním aj súhlasil, musí prenajímateľovi po vzájomnej dohode v priebehu doby prenájmu umožniť výmenu predmetu nájmu za predmet nájmu, ktoré si vopred objednal.
7.10.Nájomca je povinný zabezpečiť pri práci s predmetom nájmu vykonanie všetkých bezpečnostných opatrení technického charakteru na predchádzanie škody na majetku a zdraví. Obdobne aj po skončení práce, príp. po skončení pracovnej doby.

8. K zániku nájomnej zmluvy môže dôjsť:
8.1. na základe dohody zmluvných strán
8.2. odstúpením zo strany nájomcu, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie
8.3. odstúpením zo strany prenajímateľa, ak nájomca neuhradil nájomné v dohodnutej dobe splatnosti. Odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa nadobúda právne účinky uplynutím 5 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane, resp. dňom, kedy zmluvná strana bezdôvodne odoprela prijatie oznámenia.
8.4. výpoveďou zo strany prenajímateľa alebo nájomcu a to bez udania dôvodu. Výpovedná lehota v takomto prípade je 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
    
9. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednávanie sporov z tejto zmluvy bude aplikované slovenské právo. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy
alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITNÁŽNA a 
MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie
bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

10. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy budú záväzné až na základe písomného potvrdenia a podpisom obidvoch strán.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami, účinnými sa stávajú dňom prevzatia predmetu nájmu.

 

 Osobitne podmienky Plo iny s obsluhou

Osobitne podmienky Plo iny s obsluhou


Osobitné ustanovenia:

1. Predmet zmluvy o nájme je predmet nájmu dodávaný v bezchybnom stave. Závady, ktoré je možné zistiť pri prevzatí, strany uvedú v odovzdávacom protokole. Ostatné závady je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného
odkladu po ich zistení, najneskôr však 24 hodín po ich zistení.

2. Cena prenájmu zahŕňa servis, ktorý zabezpečuje prenajímateľ bezplatne odo dňa účinnosti zmluvy, okrem poškodení zavinených nedbalosťou obsluhy. Zariadenie je využívané na 1 zmennú prevádzku, pokiaľ nieje dohodnuté v zmluve inak.
V prípade dohodnutej mesačnej ceny prenájmu sa táto cena rozpočítava na pracovné dni kalendárneho mesiaca, v ktorom je zariadenie prenajaté. Fakturácia prenájmu prebieha k ukončeniu kalendárneho mesiaca, alebo k ukončeniu doby prenájmu.

3. Predmet nájmu je a zostane vo vlastníctve Felbermayr Slovakia s.r.o., Bratislava. Nájomca zaistí za každej situácie, že predmet nájmu nebude zaradený do právnych záležitostí a procesov spojených s prípadným bankrotom nájomcu, jeho 
ťažkosti a pod.

4. V prípade omeškania nájomcu s platbou nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, až do zaplatenia. V prípade omeškania nájomcu s platbou nájomného
viac ako 30 dní, je prenajímateľ okrem úrokov z omeškania oprávnený požadovať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z dlžnej sumy, najmenej však 150,-EUR a nájomca je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.

5. Nájomca berie zároveň na vedomie, že prenajímateľ bude v prípade omeškania nájomcu s platbou nájomného a/alebo úrokov z omeškania a/alebo zmluvnej pokuty, tieto pohľadávky vymáhať prostredníctvom inkasnej agentúry, pričom za
každú výzvu na úhradu dlžnej sumy v rámci vymáhania pohľadávok bude nájomcovi inkasnou agentúrou účtovaný poplatok vo výške 25,- EUR. Nájomca bude ďalej povinný uhradiť inkasnej agentúre aj ich odmenu dojednanú na základe mandátnej zmluvy uzavretej medzi prenajímateľom a inkasnou agentúrou.

6. Prenajímateľ je povinný:
6.1. v prípade poruchy predmetu nájmu nezavinenej nájomcom odstrániť poruchu do 24 hodín od jej nahlásenia.
6.2. umožniť nájomcovi riadne užívanie predmetu nájmu po celú dobu účinnosti tejto zmluvy.

7. Nájomca je povinný:
7.1. Dodržiavať všetky platné predpisy a normy upravujúce prevádzku predmetu nájmu v SR. Nájomca vyhlasuje, že tieto platné predpisy a normy pozná a zároveň, že ovláda zásady prevádzky predmetu nájmu. Nájomca je povinný umožniť
používanie a manipuláciu s predmetom nájmu iba dospelým osobám odborne spôsobilým na túto činnosť po ich preukázateľnom oboznámení so zásadami prevádzky predmetu nájmu a/alebo preverení spôsobilosti riadneho a bezpečného používania predmetu nájmu týmito tretími osobami; za preverenie ich spôsobilosti a poučenie zodpovedá výlučne nájomca na svoje náklady.
7.2. Nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu za odplatu alebo bezodplatne do užívania tretím osobám len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa.
7.3. V prípade zranenia osoby alebo poškodenia majetku (vrátane predmetu nájmu) upovedomiť prenajímateľa o tejto skutočnosti okamžite ústnou a písomnou formou. Prenajímateľ neposkytuje žiadne poistenie predmetu nájmu ohľadom
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho prevádzkou, za ktorú nesie objektívnu zodpovednosť výlučne len nájomca alebo obsluhujúci personál predmetu nájmu v celej výške, nikdy nie prenajímateľ, ibaže by škodu spôsobil 
prenajímateľ pri ním osobne vykonávanej manipulácii s predmetom nájmu.
7.4. Nájomca nepremiestni predmet nájmu z miesta prenájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
7.5. Nahlásiť termín odvozu predmetu nájmu minimálne 2 dni vopred do 12 hod. V opačnom prípade sa považujú dni, ktoré je predmet nájmu na mieste prenájmu od dňa nahlásenia až po samotný odvoz (maximálne však 2 dni) za
prenájom, ktorý bude riadne vyúčtovaný.

7.6. V prípade, že prenajímateľ poskytne predmet nájmu vyššej rady ako si nájomca objednával a zároveň s ním aj súhlasil, musí prenajímateľovi po vzájomnej dohode v priebehu doby prenájmu umožniť výmenu predmetu nájmu za predmet 
nájmu, ktoré si vopred objednal.
7.7. Nájomca je povinný zabezpečiť pri práci s predmetom nájmu vykonanie všetkých bezpečnostných opatrení technického
charakteru na predchádzanie škody na majetku a zdraví. Obdobne aj po skončení práce, príp. po skončení pracovnej doby.

8. K zániku nájomnej zmluvy môže dôjsť:
8.1. na základe dohody zmluvných strán
8.2. odstúpením zo strany nájomcu, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie
8.3. odstúpením zo strany prenajímateľa, ak nájomca neuhradil nájomné v dohodnutej dobe splatnosti. Odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa nadobúda právne účinky uplynutím 5 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane, resp. dňom, kedy zmluvná strana bezdôvodne odoprela prijatie oznámenia.        
8.4. výpoveďou zo strany prenajímateľa alebo nájomcu a to bez udania dôvodu. Výpovedná lehota v takomto prípade je 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane .

9. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednávanie sporov z tejto zmluvy bude aplikované slovenské právo. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITNÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

10. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy budú záväzné až na základe písomného potvrdenia a podpisom obidvoch strán.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami, účinnými sa stávajú dňom prevzatia predmetu nájmu.