Felbermayr Ochrana osobných údajov

Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá

Vyhlásenie:

Ochrana vašich osobných údajov je špeciálnou úlohou všetkých spoločností skupiny Felbermayr. Preto spracúvame vaše osobné údaje výlučne na základe zákonných ustanovení (DSGVO, DSG). V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v našej spoločnosti a u našich zmluvných spracovateľoch osobných údajov (právnické alebo fyzické osoby, ktoré spracúvajú údaje v našom mene).


Osobné údaje:

Zhromažďujeme, spracúvame a používame vaše osobné údaje iba s vaším súhlasom alebo pokiaľ je to potrebné pre plnenie zmluvy, ktorá je s vami uzatvorená, alebo ak existuje iný právny dôvod v súlade s DSGVO (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), napríklad, ak je spracovanie údajov povolené za účelom ochrany vašich právnych záujmov. Údaje budú vymazané, ak sa uistíme, že tieto údaje už nebudeme potrebovať pre účely plnenia alebo pre účely obhajoby voči nárokom, ktoré boli proti nám vznesené. Sú zhromažďované iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vykonanie a poskytovanie našich výkonov, alebo tie, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli. Poskytovanie údajov tretím stranám (právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré nie sú zmluvnými spracovateľmi osobných údajov) sa vykonáva iba vtedy, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorá je s vami uzatvorená (napríklad akýmikoľvek subdodávateľmi), a tiež z právnych dôvodov. Možní príjemcovia údajov: poisťovne, úrady, inkasné agentúry, daňoví poradcovia a právni zástupcovia na splnenie našich podnikateľských povinností.

Zabezpečenie údajov:

Ochrana vašich osobných údajov sa realizuje prostredníctvom vhodných organizačných a technických opatrení. Tieto opatrenia sa týkajú najmä ochrany pred neoprávneným, nezákonným alebo náhodným prístupom, spracovaním, stratou, použitím a zaobchádzaním. Bez ohľadu na úsilia o zachovanie stále vysokej úrovne náležitej starostlivosti nemožno vylúčiť, že informácie, ktoré zdieľate s nami cez internet, budú vidieť a používať iné osoby. Preto vás upozorňujeme, že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za zverejnenie informácií v dôsledku chýb pri prenose údajov, ktoré neboli nami spôsobené, a/alebo v dôsledku neoprávneného prístupu tretích strán (napr. útok hackerov na e-mailový účet, resp. telefón, zachytávanie údajov a podobne).

Vaše práva:

V zásade máte právo na informovanie, opravu, vymazanie, obmedzenie, možnosť prenosu údajov, odvolanie a namietanie. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane osobných údajov alebo akýmkoľvek spôsobom porušuje vaše nároky na ochranu osobných údajov, môžete nás kontaktovať na dolu uvedenej adrese. Máte k dispozícii naše nasledujúce kontaktné údaje: Felbermayr Holding GmbH, Voralpenstraße 4, 4600 Wels,+43 5 0695-0, e-mail: datenschutz@­felbermayr.cc

Okrem toho, môžete svoju sťažnosť predložiť dozornému údadu. V Rakúsku je to Úrad na ochranu osobných údajov.

Spracovanie údajov prostredníctvom tejto webovej lokality:

V ďalšej časti dostanete doplňujúce informácie o tom, akým spôsobom táto webová lokalita zaobchádza s webovými údajmi.
 

Poskytovateľ webovej stránky automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka serverov, ktoré váš prehliadač nám automaticky odovzdáva. Tieto informácie zahŕňajú následovné údaje:

 • Názov prehliadača
 • Číslo verzie prehliadača
 • Jazyk prehliadača
 • Operačný systém
 • Zdroj / odkaz, z ktorého ste prišli na stránku
 • Navštívené webové stránky alebo podstránky
 • Prenesené množstvo údajov
 • Stav prenosu (prístup / http(s))
 • Názov hostiteľa prístupového počítača
 • IP-adresa prístupového počítača
 • Časová značka žiadosti o server (dátum, čas)
 • Rozdiel časovej zóny voči greenwichskému strednému času (GMT)

Tieto prenášané údaje nie sú priamo priraditeľné osobám. Súbory denníka servera sú uložené s cieľom zabezpečiť a zlepšiť bezpečnosť systému a zistiť využitie webovej stránky. 

Ak však konkrétne dôkazy poukazujú na nezákonné použitie, prevádzkovateľ webovej stránky si vyhradzuje právo retrospektívne skontrolovať súbory denníkov serverov a odovzdať ich príslušnému úradu na uplatnenie trestného konania.

Naše webové stránky používajú tzv. „súbory cookies“. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači vo vašom zariadení.

Súbory cookie slúžia na to, aby bola ponuka užitočná. Niektoré súbory cookie zostanú uložené v zariadení, až kým ich používateľ neodstráni. Umožňujú identifikovať prehliadač pri ďalšej návšteve.

Ak to nechcete, môžete nakonfigurovať prehliadač, aby vás upozornil na ukladanie súborov cookie a môžete povoliť ukladanie týchto súborov len v prípade potreby. Ďalšie informácie nájdete v príslušných informáciách vášho prehliadača.

Poukazujeme na to, že funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená, ak sú deaktivované špeciálne súbory cookies. 

Naša webová lokalita využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics poskytovanej spoločnosťou Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na tento účel sa používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu používania tejto webovej stránky používateľom vrátane jeho IP adresy. Uložené informácie budú odoslané spoločnosti Google na vyhodnotenie v USA, uložené a uložené.

Google Analytics však používame na anonymizáciu vašej IP adresy. Preto v rámci EÚ už dochádza ku skracovaniu vašej IP adresy a len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa najprv prenesie do USA - na server Google - a bude skrátená až tam. Viac informácií o anonymizácii IP adresy a technické vysvetlenia nájdete priamo na stránkach Google: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=sk

Okrem toho je možné zabrániť zhromažďovaniu vytvorených súborom cookie a súvisiacim s jeho používaním údajov na stránkach spoločnosti Google a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google Inc. stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Podrobnosti o podmienkach použitia nájdete tu: https://www.google.de/analytics/terms/sk.html, Pre viac informácií navštívte https://www.google.at/intl/sk/policies/privacy/

 

Naša webová stránka využíva funkcie služby Mapy Google poskytovanej spoločnosťou Google Inc .: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pri využití služby Mapy Google spoločnosť Google zhromažďuje, spracúva a používa údaje o vašom využití príslšnej webovej stránky.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na nasledujúcej stránke: https://www.google.at/intl/sk/policies/privacy/ 

Navyše, nastavenia je možné spravovať aj tam, takže dáta môžu byť tiež chránené.
 

Naše webové stránky využívajú funkcie platformy YouTube prevádzkovanej spoločnosťou Google: LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Preto sú na našej webovej stránke umiestnené videá z platformy YouTube. Za týmto účelom je vytvorené a sprostredkované priame pripojenie k serverom YouTube, na stránky ktorých sa pristupuje z našej webovej ponuky.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov službou YouTubee nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na nasledujúcej stránke: https://www.google.at/intl/sk/policies/privacy/

 

Naša webová stránka umožňuje zdieľať určitý obsah stránky prostredníctvom sociálnych sietí. Kliknutím na jednu z ikon sociálnych médií je možné tieto údaje tam automaticky preniesť a uložiť. Nemáme žiadnu kontrolu nad zozbieranými údajmi a operáciami spracovania údajov, ani nie sme si vedomí úplného rozsahu zhromažďovania údajov, účelu tohto zhromažďovania ani lehôt uloženia údajov.

Ďalšie informácie o účelu a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní príslušnou sociálnou mediálnou službou sa nachádzajú v príslušných vyhláseniach o ochrane osobných údajov poskytovateľov. V nich nájdete aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavení, ktoré chránia vaše súkromie.
 

Naši spracovatelia spracovávajú vaše údaje v našom mene a na základe našich pokynov na poskytovanie služieb. Naši spracovatelia musia dodržiavať platné predpisy na ochranu údajov.

Na účely analýzy a marketingu používa spoločnosť Felbermayr Deutschland GmbH produkty a služby, ktoré sú poskytované v spolupráci so spoločnosť Visable GmbH (www.visable.com​​​​​​​) a ktoré poskytuje táto spoločnosť. Na tento účel sa používa technológia počítacích pixelov na zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie údajov s cieľom vytvoriť aspoň pseudonymizované, a ak je to možné a primerané, úplne anonymizované profily používania. Získané údaje, ktoré môžu spočiatku ešte obsahovať osobné údaje, sa prenášajú do spoločnosti Visable alebo ich zhromažďuje priamo spoločnosť Visable, ktorá ich používa na vytvorenie vyššie uvedených profilov používania. Nedochádza k osobnej identifikácii návštevníkov tejto webovej stránky a s profilmi používania sa nespájajú ani žiadne iné osobné údaje. Ak sa IP adresy identifikujú ako osobné, okamžite sa vymažú. Proti tu opísaným formám spracovania môžete kedykoľvek podať námietku s účinnosťou do budúcnosti:

Stav: 15. 01. 2019